தொன்மை தூங்கு

செம் மொழியான தமிழ் மொழியே
உன் அடிமுடி தேடி அலையிது உலகம்
பன்நாட்டு அரசு பலமுனை கொண்டு
ஆய்வென்றும் அறிவியல் என்றும்
குமரிகண்டத்து ஆழ்தடம் தேடி ஆய்வு
செய்துவிட்டு உண்மைக்கு பிறம்பாய்
உபதேசம் செய்வது ஏன் என்ற
கேள்வி உன்னில் எழும்வரை உண்மை
உலகறியா,நம்மை நாம்அறியாது
மாற்றான் மொழிகலந்து பேசுவதும்
தனிச்சிறப்பென்று எண்ணுவது மாறாது
விண்ணில் சந்திராயன் ஆய்வில்
உன் மண்ணில் அடுத்தவன் ஆய்வு
தொன்மையை எல்லோரும் அழிக்க எண்ண
தமிழா இன்னும் நீ தூங்குவதா …

அருள்ஈசன்

%d bloggers like this: